Modificări importante la Codul Fiscal vor intra în vigoare din acest an

Modificări importante la Codul Fiscal vor intra în vigoare din acest anUna dintre modificări prevede că asociaţiile de proprietari, pentru că sunt persoane juridice române, intră în sfera contribuabililor plătitori de impozit pe income. Cu toate acestea, nu vor rămâne în sfera contribuabililor acele asociaţii de proprietari constituite ca persoane juridice care efectuează doar încasare a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari.

Totodată, şi firmele care au avut în 2016 afaceri cuprinse între 100.001 şi 500.000 de euro vor aplica impozitul „micro”, chiar dacă desfăşoară efectiv activităţi vizate de impozitul specific.

Mai mult, în ceea ce priveşte codul de TVA, se abrogă articolul prin care, ca să justifice intenţia şi capacitătea de a desfăşura activitate economică, societăţile cu sediul activităţii economice în România care sunt supuse înmatriculării l. A. Registrul comerţului trebuie să furnizeze fiscului informaţii relevante, prin completarea unei declaraţii al cărei version este aprobat prin ordin al preşedintelui ANAF.

Aşadar, persoanele care au fost înregistrate şi au funcţionat, dar li s-a anulat codul de TVA nu mai trec prin filtrul criteriilor stabilite de ANAF privind analiza de risc.

Cornel Crama a trecut în revistă modificările mai importante, cu effect mai mare asupra firmelor cărora li se aplică.

ÎN CEEA CE PRIVEŞTE IMPOZITUL PE PROFIT :

Text nou:

La articolul thirteen alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera okay), cu următorul cuprins:

ok) asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari, cu excepţia celor care obţin venituri din exploatarea proprietăţii comune, potrivit legii.

Explicaţii:

Asociaţiile de proprietari, pentru că sunt persoane juridice române, intră în sfera contribuabililor plătitori de impozit pe earnings.

Dar NU VOR RĂMÂNE în sfera contribuabililor asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice care efectuează DOAR ÎNCASARE a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari.

Intră în vigoare de la 01.01.2018

ÎN CEEA CE PRIVEŞTE IMPOZITUL MICROÎNTREPRINDERILOR:

Text nou:

21. La articolul 47, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins:

(2) Prevederile alineatului (1) se aplică şi persoanelor juridice române care intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016 privind impozitul unique unor activităţi. Prevederile prezentului titlu prevalează faţă de prevederile Legii nr. 170/2016.

Explicaţii:

În contextul intrării în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017 a prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul unique unor activităţi, care se aplică persoanelor juridice plătitoare de impozit pe income, persoane juridice care trebuie să aplice obligatoriu şi sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor, pentru un nivel al veniturilor care nu a depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro, generation necesară precizarea priorităţii uneia dintre cele două legi, Legea nr.227/2015 (prin titlul III) sau Legea nr. One hundred seventy/2016 privind impozitul unique unor activităţi.

Reguli tranzitorii:

31.La articolul 48, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(eight) Persoanele juridice române care intră sub incidenţa Legii nr. One hundred seventy/2016, şi care los angeles information de 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse între one hundred.001 euro – 500.000 euro, inclusiv, îndeplinind şi celelalte condiţii prevăzute la artwork. 47 alin.(1), sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu luna următoare intrării în vigoare a acestor prevederi, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până l. A. Facts de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a acestor prevederi, inclusiv.

Prin derogare de l. A. Prevederile art. 8 din Legea nr. A hundred and seventy/2016, respectiv prin excepţie de la prevederile art forty one şi artwork.42, până la acest termen se calculează, declară şi plăteşte impozitul unique unor activităţi, respectiv impozitul pe income, pentru perioada 1 ianuarie 2017 - sfârşitul lunii intrării în vigoare a acestor prevederi. Impozitul unique unor activităţi aferent acestei perioade se determină prin împărţirea impozitului precise anual los angeles 365 zile şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei 1 ianuarie 2017 - sfârşitul lunii intrării în vigoare a acestor prevederi. Pentru determinarea impozitului specific unor activităţi se aplică şi celelalte reguli prevăzute de Legea nr. 170/2016. Impozitul pe profit se determină luând în considerare veniturile şi cheltuielile înregistrate în această perioadă, iar rezultatul economic se ajustează corespunzător acestei perioade.”

Reguli tranzitorii pentru intrarea în vigoare în cursul anului 2017.

Nu este necesară stabilirea unui termen special de intrare în vigoare.Întrucât se doreşte aplicare cu 1 a lunii următoare publicării acestei Legi în Monitorul Oficial.

Observaţie : În cazul în care se va publică în luna IUNIE să va aplica din 01.07.2017 iar dacă se va publica în luna IULIE se va aplica din 01.08.2017.

Text vechi:

„ART. Fifty three - Baza impozabilă

(1)

e) veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile los angeles calculul profitului impozabil;

(...)

(Legea 227/2015) „

Text nou:

„sixty one.La articolul fifty three alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

e) veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile l. A. Calculul profitului impozabil sau au fost constituite în perioada în care persoana juridică română technology supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;

Intră în vigoare de l. A. 01.10.2017

ÎN CEEA CE PRIVEŞTE TVA :

Text vechi:

„Art. 281

(1) Faptul generator intervine la statistics livrării bunurilor sau los angeles records prestării serviciilor, cu excepţiile prevăzute în prezentul capitol.

(8) În cazul livrărilor de bunuri şi al prestărilor de servicii care se efectuează continuu, altele decât cele prevăzute los angeles alin. (7), cum sunt: livrările de gaze naturale, de apă, serviciile de telefonie, livrările de energie electrică şi altele asemenea, se consideră că livrarea/prestarea este efectuată la datele specificate în contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau los angeles information emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depăşi un an.

(nine) În cazul operaţiunilor de închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plată pe o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct şi superficia, asupra unui bun imobil, serviciul se consideră efectuat los angeles fiecare dată specificată în settlement pentru efectuarea plăţii.

Text nou:

ART 281

”(1) Faptul generator intervine los angeles records livrării bunurilor sau los angeles information prestării serviciilor, în conformitate cu regulile stabilite de prezentul articol.

(eight) În cazul livrărilor de bunuri şi al prestărilor de servicii care se efectuează continuu, altele decât cele prevăzute los angeles alin.(7), cum sunt livrările de gaze naturale, de apă, de energie electrică, serviciile de telefonie, de închiriere, de leasing, de concesionare, de arendare de bunuri, de acordare cu plată pentru o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct şi superficia, asupra unui bun imobil, şi alte livrări/prestări asemenea, se consideră că livrarea de bunuri/prestarea de servicii este efectuată l. A. Fiecare dată prevăzută în contract pentru plata bunurilor livrate/serviciilor prestate, sau în lipsa unei astfel de prevederi contractuale, l. A. Records emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depăşi un an.”

35.La articolul 281 alineatul (9) se abrogă.

Intră în vigoare de los angeles 01.10.2017

Explicaţii:

Modificarea artwork. 281 alin.(8) şi abrogarea art. 281 alin.(nine) au drept scop alinierea pentru aplicarea aceleiaşi reguli de stabilire a faptului generator de taxa pentru serviciile care sunt prestate continuu. Astfel, operaţiuni precum închirierea şi leasingul, conform prevederilor actuale de los angeles artwork. 281 (nine), au fapt generator de taxă doar los angeles data prevăzută în contract pentru plată. În mediul privat există numeroase situaţii în care nu se prevăd scadenţe prin agreement, ci se prevede că acest gen de servicii vor fi achitate într-un anumit termen de l. A. Facts emiterii unei facturi, caz în care există un vid legislativ şi nu se poate stabili care este information faptului generator de taxă.

Conform prevederilor modificate, şi în cazul leasingului sau al închirierii, faptul generator va interveni ori l. A. Statistics prevăzută în settlement pentru plată, ori la facts emiterii unei facturi.

Text vechi:                        

Alin.(eleven) lit. H) dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în România, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supusă înmatriculării l. A. Registrul comerţului, nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor şi în termenele stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F

Cod Fiscal.

Text nou

Alin 11 lit. H) dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în Romania, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supusă înmatriculării los angeles registrul comerţului, prezintă risc financial ridicat. Prin ordin al preşedintelui ANAF se stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului economic.

Text vechi:

(12) Procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA este stabilită prin normele procedurale în vigoare. După anularea înregistrării în scopuri de TVA conform alin. (11) lit. A) - e) şi h), los angeles solicitarea persoanelor impozabile organele fiscale competente înregistrează persoanele impozabile în scopuri de TVA aplicând prevederile alin. (9) astfel:

e) în situaţia prevăzută los angeles alin. (eleven) lit. H), dacă încetează situaţia care a condus los angeles anulare, de los angeles data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.

(19) În vederea justificării intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activitate economică, în sensul alin. (nine) şi alin. (eleven) lit. H), societăţile cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării los angeles registrul comerţului furnizează organului monetary informaţii relevante, prin completarea unei declaraţii al cărei version este aprobat prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

Legea 227/2015

Text nou:

(12) Procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA este stabilită prin normele procedurale în vigoare. După anularea înregistrării în scopuri de TVA conform alin.(11) lit. A)-e) şi h), organele fiscale înregistrează persoanele impozabile l. A. Solicitarea acestora, astfel:

..........................................................

e) în situaţia prevăzută la alin. (eleven) lit. H), dacă încetează situaţia care a condus la anulare, respectiv societatea nu mai prezinta risc economic ridicat, conform criteriilor stabilite l. A. Alin. 11 lit. H), de l. A. Facts comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.

39. La articolul 316, alineatul (19) se abrogă. "

Intră în vigoare de la 01.10.2017

Art. 316 alin.(eight) – s-a eliminat trimiterea şi los angeles alin.(12), iar din preambulul artwork. 316 (12) s-a eliminat trimiterea los angeles alin.(nine).

Aceste modificări sunt necesare pentru ca persoanele care au fost înregistrate şi au funcţionat, dar li s-a anulat codul de TVA conform artwork 316 alin.(eleven) lit. A)-e) să nu mai treacă prin filtrul criteriilor stabilite de ANAF privind analiza de risc.

Astfel, o persoană care, de exemplu, nu a depus 6 deconturi de TVA, i se anulează codul de TVA conform art. 316(eleven) lit.D), va solicita înregistrarea conform artwork. 316 (12) lit. C), dar i s-ar aplica şi alin.(9), cel referitor l. A. Riscul fiscal, deşi legea prevede că singura lor obligaţie ar fi să depună deconturile pe care nu le-au depus şi o declaraţie pe propria răspundere că vor depune la timp deconturile de TVA.

În acest fel, numai societăţilor nou înfiinţate, precum şi celor care depăşesc plafonul de scutire sau solicită prin opţiune înregistrarea în scopuri de TVA, li se vor aplica prevederile artwork.316 alin.(nine) din Codul economic, deoarece organele fiscale au deja instrumentul prevăzut la artwork. 316 alin.(eleven) lit. H) pentru a putea anula codul de TVA al unei persoane care prezintă risc financial ridicat.

Modificările propuse au în vedere respectarea jurispudentei CJUE, astfel cum prevede şi Tratatul de aderare şi art eleven din Codul economic, respectiv decizia în cazul C-527/eleven Ablessio. În acest caz Curtea a decis că statele membre nu au dreptul să refuze înregistrarea în scopuri de TVA a unei persoane impozabile pentru motivul că aceasta nu poate justfica că are suficiente resurse financiare, tehnice şi umane în momentul în care depune o cerere de înregistrare în scopuri de TVA. În baza art. 273 din Directiva 2006/112/CEE, statele membre pot totuşi să împiedice înregistrarea în scopuri de TVA dacă această ar fi utilizată în scop fraudulos. În acest sens toate referirile los angeles intenţia şi capacitatea unei persoane impozabile de a desfăşura activităţi economice au fost get rid of prin prezenta propunere.

Deci s-a dus cu sintagma „nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică”. Noroc cu Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie pe care o aminteam şi european pe aici încă din 2015 ...Ca Moise în pustiu.

Legea trimisă spre promulgare aici: http://www.Cdep.Ro/pls/proiecte/docs/2017/pr143_17.Pdf

Acestea intră în vigoare astfel :

"(2) Prin derogare de la dispoziţiile artwork. Four din Legea nr. 227/2015 privind Codul economic, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile prezenţei legi intră în vigoare la three zile de los angeles records publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţiile prevăzute los angeles alin. (3) şi alin. (4).

(three) Prin derogare de l. A. Dispoziţiile art. Four din Legea nr. 227/2015 privind Codul financial, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile artwork. I pct. 1, referitoare l. A. Art. 13 alin. (2) lit. Okay) intră în vigoare los angeles dată de 1 ianuarie 2018. "

(4) Prin derogare de los angeles dispoziţiile artwork. Four din Legea nr. 227/2015 privind Codul economic, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I pct. 2, referitoare la artwork. 25 alin. (four) lit. C), artwork. I pct. Five – referitoare l. A. Art. 53 alin. (1) lit. E), art. I pct. 15 – referitoare l. A. Artwork. 281 alin. (1) şi alin. (8), artwork. 286 alin. (1) lit. C), artwork. 287 lit. D), art. 316 alin.(8), (9), alin.(11) lit. H), partea introductivă a alin. (12) şi alin.(12) lit. E) din Legea nr. 227/2015 intră în vigoare l. A. Dată de 1 octombrie 2017. "

N.Purple: Cornel Grama este consultant economic din Cluj, serviciile sale acoperind următoarele domenii: întocmirea declaraţiilor de impozite şi taxe, asistenţă pe probleme fiscale şi în materie de creanţe bugetare, reprezentare în faţa organelor fiscale, instruire şi perfecţionare în domeniul economic. Opiniile exprimate în acest articol aparţin în exclusivitate autorului.


Achizitionand unul dintre pachetele de Curatenie Birouri Bucuresti de la Best Cleaning Experts va veti bucura de o atmosfera placuta si relaxanta la birou si astfel angajatii vor deveni mai productivi. Apeland la o firma specializata nu veti mai avea grija platilor taxelor pentru femeia de serviciu si nici grija achizitionarii produselor de curatenie. In cadrul procesului de curatenie birouri Bucuresti, Firma de Curatenie Bucuresti Best Cleaning Experts se vor ocupa de tot ce inseamna curatarea biroului, de la ferestre la podea, mobila, componente calculator si tot ei vor aduce si produse profesionale de curatat. 

Firma de Curatenie Bucuresti ofera prin serviciile de curatenie birouri Bucuresti  o alternativa excelenta pentru externalizarea personalului auxiliar. Sunt avantajoase financiar, calitativ superioare prin folosirea de solutii de curatat si detergenti profesionali indisponibili in regim comercial, fara batai de cap cu personalul. Nevoile dvs si a angajatilor se pot rezolva daca apelati la o firma de curatenie, care executa serviciul de Curatenie Birouri Bucuresti.

Calitatea serviciilor noastre este prioritatea noastra. Noi redam curatenia biroului dvs, oferindu-va o locatie de o curatenie exemplara! 

Nu uitati: calitatea primeaza! Functionam dupa principii bine stabilite si mereu actionam pentru a multumi clientii. Un client multumit aduce mult mai multi potentiali clienti! De ce sa nu beneficiati de cele mai bune servicii oferite de o Firma de Curatenie Bucuresti specializata, orientata spre calitate si profesionalism?

Ne gasiti pe http://bestcleaningexperts.ro